Minister Klimatu zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej
Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Podczas konferencji zostaną przedstawione główne założenia Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w tym obszary wsparcia, informacje o potencjalnych wnioskodawcach i harmonogram konkursów.

W drugiej części wydarzenia odbędzie się spotkanie sieciujące (tzw. matchmaking), którego celem jest nawiązanie nowych partnerstw lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy polskimi, norweskimi i islandzkimi organizacjami, które chciałyby realizować projekty partnerskie.

Temat spotkania obejmuje następujące obszary programowe:

 1. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.
 2. Środowisko naturalne i ekosystemy.

Spotkanie sieciujące dla obszaru programowego Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne odbędzie się w późniejszym terminie.

Udział w konferencji oraz w spotkaniu sieciującym jest bezpłatny. Zarejestruj się na wybrane wydarzenia:


Zarejestruj się na Konferencję Zarejestruj się na Spotkanie sieciujące


Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z możliwością wzięcia udziału w konferencji / spotkaniu sieciującym. Osoby zakwalifikowane otrzymają maila z potwierdzeniem możliwości udziału w konferencji / spotkaniu sieciującym

Informacje o Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Operatorem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego celem jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu.

Wsparcie w ramach Programu ukierunkowane jest przede wszystkim na działania związane z poprawą jakości powietrza (w tym rozwijanie lokalnych systemów ciepłowniczych oraz kogeneracji), termomodernizację szkół, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych elektrowni wodnych, a także na przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy poprawę stanu środowiska naturalnego i ochronę przyrody (w tym przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunków obcych).

Fundusze zostaną przeznaczone również na wsparcie pilotażowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym i energetycznego wykorzystania biomasy.

Przewidziano również wsparcie na działania dwustronne (w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej).

Program obejmuje wsparcie w ramach trzech obszarów programowych:

 1. Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
 2. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków
 3. Środowisko naturalne i ekosystemy
Więcej informacji na temat Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu znajdziesz na:

Konferencja inaugurująca Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce
3 marca 2020 r.

PROGRAM KONFERENCJI:

8.15 – 8.45REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00PRZEMÓWIENIA OTWIERAJĄCE

 • Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
 • Waldemar Buda Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Lilja Alfreðsdóttir Minister Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Islandii
 • Mathias Fischer Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska Królestwa Norwegii
10.00 – 10.50PREZENTACJA PROGRAMU

 • Piotr Bogusz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych, Ministerstwo Klimatu – prezentacja Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
 • Marcin Jamiołkowski Kierownik Departamentu Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instrumenty finansowe, jako uzupełnienie Programu
 • Árni Páll Árnason  Zastępca Dyrektora, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
10.50 – 11.00PRZERWA KAWOWA
11.00 – 12.00SESJA PANELOWA

 • Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Państw Darczyńców – Fundusze Norweskie w Polsce – doświadczenia, wyzwania, współpraca
 • Agnieszka Laudy Pełnomocnik Dyrektora ds. Środowiska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – prezentacja Beneficjenta II edycji Funduszy Norweskich
12.00 – 13.00SPOTKANIE SIECIUJĄCE (MATCHMAKING): PRZYRODA I KLIMAT
Prezentacje podmiotów z Państw Darczyńców – Norwegii i Islandii
13.00 – 13.45LUNCH
13.50 – 14.30UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONFERENCJI Z UDZIAŁEM GOŚCI SPECJALNYCH
Przemówienie Ministra Klimatu Michała Kurtyki
Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Przemówienie Prezydenta Republiki Islandii Guðni Thorlaciusa Jóhannessona
14.30 – 16.00SPOTKANIE SIECIUJĄCE (MATCHMAKING): PRZYRODA I KLIMAT
Rozmowy sieciujące przedstawicielek i przedstawicieli podmiotów z Polski oraz Państw Darczyńców - kontynuacja spotkania

Prelegenci

Piotr Bogusz, Zastępca Dyrektora w Departamencie Funduszy Ekologicznych, Ministerstwo Klimatu, Polska

Od 2016 roku jest odpowiedzialny za Fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska i energii w Polsce., jako przedstawiciel Operatora Programu dla Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, a także poprzednich programów. Jest przewodniczącym Komitetu Współpracy, w skład którego wchodzą przedstawiciele Norwegii, Islandii i Polski, i który ma na celu zacieśnienie współpracy między zaangażowanymi krajami oraz wsparcie Operatora Programu we wdrażaniu Programu. Uczestniczy w przygotowaniu kolejnej (2021-2027) perspektywy finansowej funduszy europejskich na poziomie krajowym w obszarze bardziej ekologicznej, niskoemisyjnej i silnej Europy. Rozpoczął pracę w Ministerstwie jako starszy specjalista odpowiedzialny za wydatkowanie środków z Funduszu Spójności UE na inwestycje środowiskowe, a następnie kierował wydziałem zarządzania finansowego. Przez wiele lat był również odpowiedzialny za należyte zarządzanie funduszami UE w sektorze środowiska.

Marcin Jamiołkowski - Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu marketingu, zarządzania projektami, energii odnawialnej i rynku energii.

Dołączył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku i od początku pracy był zaangażowany w realizację projektów finansowanych ze środków UE. Związany z przygotowywaniem kolejnych perspektyw finansowych funduszy UE na lata 2007-2013, 2014-2020 a aktualnie perspektywę 2021-2027. Uczestniczył w tworzeniu nowych instrumentów wsparcia, pracach koncepcyjnych i legislacyjnych m.in. w zakresie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, utworzeniu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, a aktualnie związany z przygotowaniem Funduszu Modernizacyjnego. Lider zespołu odpowiedzialnego za opracowanie modelu oceny i finansowania technologii ekoinnowacyjnych. Aktywnie uczestniczy w działaniach Funduszu na forum europejskim jako członek Grupy Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej, CA EED oraz innych inicjatyw ukierunkowanych na wspieranie obszarów OZE i efektywności energetycznej. Obecnie pełni funkcję kierownika Wydziału Programowego (w Departamencie Energii), który jest odpowiedzialny za tworzenie nowych programów finansowania w obszarze energii a także nadzoruje Wydział Środków Zagranicznych odpowiedzialny za wdrażanie m.in. MF EOG i NMF 2014-2021.

Agnieszka Laudy, Pełnomocnik Dyrektora ds. Środowiska

Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem doktora nauk biologicznych. W pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami powiązanymi z analizą ryzyk w konserwacji prewencyjnej, badaniami i analizą procesów biodegradacji i biodeteterioracji obiektów zabytkowych, ochroną różnorodności biologicznej ekosystemów oraz zarządzaniem danymi środowiskowymi i wdrażaniem nowych technologii do procedur bezpieczeństwa i ochrony zbiorów zabytków.

Po uzyskaniu certyfikatu: „Business in Sustainable Management” na Cambridge Institute for Sustainability Leadership (Wielka Brytania) koncentruje swoje zainteresowania i działania na wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i realizacji 17 celów Agendy 2030 w zarządzaniu, opiece nad dziedzictwem kulturowym i ochronie środowiska.

Jest autorką, współautorką i kierownikiem projektów badawczych realizowanych w Polsce (finansowanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego) i za granicą (nagroda Europa Nostra w projekcie EPICO). Współpracowała między innymi z takimi ośrodkami, jak: Spanish National Research Council (Hiszpania), Hampton Court Palace (Historic Royal Palaces, Wielka Brytania), Chateau de Versailles (Francja), Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" (Włochy), Norwegian Institute for Air Research NILU, licznymi ośrodkami muzealnymi oraz instytutami badawczymi i uczelniami.

Jest członkiem CEN/TC 346 Conservation of Cultural Property oraz PKN KT 311 do spraw Konserwacji Dóbr Kultury.

André Kammerud jest szefem departamentu ds. Dalekiej Północy i Stosunków Dwustronnych w Norweskiej Agencji Środowiska (NEA).

Departament jest odpowiedzialny za współpracę Agencji z państwami-beneficjentami w ramach Funduszy norweskich i EOG w obecnej edycji 2014-2021 jako Partner Programu  współpracuje przy realizacji Programu „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” w ośmiu krajach beneficjentach, w tym także w Polsce. NEA ma długoletnie doświadczenie we współpracy z polskim Operatorem Programu, także w poprzedniej edycji Funduszy norweskich i EOG (2009–2014). Jednocześnie, NEA była partnerem projektu w poprzednich programach.

André Kammerud jest dr. Inżynierem na Uniwersytecie w Oslo od 1998 roku.

Pracuje także jako pracownik naukowy na Uniwersytecie w Oslo, jest także członkiem Norweskiego Urzędu Kontroli Zanieczyszczeń.

Kammerud pracował również dla Norweskiej Agencji Współpracy Rozwojowej (Norad) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Baldur Pétursson jest Managerem ds. projektów międzynarodowych i public relations w Krajowej Agencji ds. Energii w Islandii.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy krajowej jak i międzynarodowej pracy administracyjnej, jest zaangażowany w różne międzynarodowe programy i projekty np. współpracując z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli i Światową Radą Energii. Pracował także stanowiskach :

 • Wieloletniego Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Islandii,
 • Przewodniczącego i/lub członka krajowych komitetów i raportów dotyczących sektorów przemysłowych,
 • Doradcy Islandzkiej Misji przy UE w Brukseli,
 • Członka Zarządu, a następnie Zastępcy Dyrektora Wykonawczego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Londynie,
 • Członka Zarządu Islandsbanki na Islandii (2010-2012)
 • Członka kilku międzynarodowych komitetów, np. w ramach OECD, UE, EFTA, EBOR, IPHE, NORA, Nordyckiej Rady Ministerialnej, Karty Energetycznej, Światowej Rady Energetycznej (WEC), Komitetu Europy WEC oraz Komitetu Strategii i Komunikacji WEC.

Jest magistrem inżynierem Boston University w Stanach Zjednoczonych, Business Administration z University of Iceland. Posiada certyfikat oceny kwalifikowalności wobec dyrektorów naczelnych  i członków zarządów większych przedsięwzięć finansowych zatwierdzonych przez Urząd nadzoru finansowego (FME) w Islandii,2010.

Bjørn Aulie jest Dyrektorem Sekcji Międzynarodowej w Norweskiej Dyrekcji ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE).

NVE podlega Ministerstwu Ropy Naftowej i Energii. Jednostka jest odpowiedzialna za międzynarodowe programy współpracy Dyrekcji w dziedzinie energii i zasobów wodnych w kilku krajach na całym świecie. NVE działa również jako Partner Programu Darczyńców (DPP) w 5 Programach / Państwach-Beneficjentach w obecnym okresie przyznawania EOG (2014-21), w tym w Polskim Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. NVE współpracowała ze stroną polską także w poprzednim okresie przyznawania EOG (2009–2014).

Bjørn Aulie uzyskał tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie w Oslo w 1986 r. Ukończył również studia w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Leuven.

Spotkanie sieciujące (matchmaking)

Zapraszamy na spotkanie sieciujące, które będzie okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów i zdobycia cennych informacji na temat współpracy dwustronnej. Odbędzie się ono po zakończeniu konferencji, zgodnie z Programem.

Kogo zapraszamy?
Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli podmiotów z Polski i z państw darczyńców (Norwegii, Islandii, Liechtensteinu), zainteresowanych realizacją projektu finansowanego ze środków MF EOG i NMF we współpracy z zagranicznym partnerem.

Co jest celem spotkania?
Celem spotkania jest nawiązanie nowych partnerstw lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy organizacjami z Polski oraz z państw darczyńców, wypracowanie założeń projektów partnerskich oraz omówienie zagadnień związanych ze wspólnym złożeniem wniosku. Realizacja projektu we współpracy z partnerem z państw darczyńców będzie dodatkowo punktowana.

Dlaczego warto wziąć w nich udział?
Udział w spotkaniu sieciującym to okazja do nawiązania dwustronnej współpracy, dzięki której zwiększysz swoją szansę na realizację projektu.

Na jakich obszarach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu się skoncentrujemy?
Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków (2 nabory) oraz
Środowisko naturalne i ekosystemy (3 nabory).

Nabory w obszarze "Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków":

Realizacja inwestycji w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
2 300 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
500 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
85 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

mogą to być działania polegające na przykład na:

 • instalacji zielonych dachów i ścian
 • tworzeniu/rewitalizacji terenów zielonych, obszarów zdegradowanych
 • zazielenieniu
 • tworzeniu obszarów bioretencji
 • wprowadzeniu małej retencji wodnej
 • drenażu
 • renaturalizacji cieków/zbiorników wodnych
 • promowaniu elektromobilności, czy jazdy na rowerze jako alternatywy dla samochodów
 • zwiększaniu efektywności energetycznej oświetlenia ulic
 • zwiększaniu liczby drzew
 • promowaniu zrównoważonej konsumpcji, zrównoważonego rozwoju miasta, zmniejszaniu efektu miejskiej wyspy ciepła itp.

DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 

Przeprowadzenie przez szkoły działań uświadamiających  na temat adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
800 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
200 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
100 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

mogą to być działania edukacyjno-informacyjne (np. imprezy edukacyjne, konkursy, konferencje, szkolenia, warsztaty, pomoce dydaktyczne) oraz inwestycyjne polegające na przykład na wdrażaniu drobnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych na miejscu tj. w szkołach lub w ich pobliżu, np. ogrody deszczowe, zielone dachy, systemy zbierania wody deszczowej, nasadzanie roślin/ krzewów/ drzew itp., mające na celu zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat zmian klimatycznych;  Co do zasady inwestycje mają być realizowane na podstawie pomysłów opracowanych przez uczniów i uczniowie mają być czynnie zaangażowani w realizację projektów.


DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 


Nabory w obszarze "Środowisko naturalne i ekosystemy":

Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
1 000 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
200 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
85 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

Działania związane z aktywną ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, min.:

 • przeciwdziałanie fragmentacji ekosystemów (środki odbudowy i ochrony),
 • ograniczenie barier i zapewnienie warunków do swobodnego przemieszczania się zwierząt miedzy obszarami (korytarze ekologiczne),
 • ochrona naturalnych mokradeł w celu zapobiegania uwalnianiu nagromadzonych ilości węgla, przywracanie torfowisk do ich naturalnego stanu poprzez rehydtratację przesuszonych torfowisk w celu zmniejszenia ilości emitowanych przez nie gazów cieplarnianych,
 • utrzymanie dobrego obecnego stanu ekosystemów

DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 

Działania zwalczające inwazyjne gatunki obce

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
1 000 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
200 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
85 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

Działania związane z:

 • usuwaniem inwazyjnych gatunków obcych,
 • identyfikacją źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych, w tym wprowadzenie odpowiednich rozwiązań (eliminacja źródeł lub wprowadzenie barier w rozprzestrzenianiu się)

DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 

Fundusz Małych Grantów

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
200 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
50 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
90 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

Działania związane z:

 • poprawą stanu ochrony ekosystemów (ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych),
 • przeciwdziałaniem negatywnej presji inwazyjnych gatunków obcych i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się,
 • mapowaniem i oceny usług ekosystemowych,
 • zwiększeniem świadomości społecznej na temat ekosystemów

DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 

Rejestracja na spotkanie sieciujące

Weź udział w spotkaniu sieciującym i zwiększ swoją szansę na dofinansowanie!

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej instytucji.

Rejestracja na konferencję

Rejestracja trwa do 19.02.2020

Lokalizacja

Możliwość dojazdu komunikacją miejską:

Autobusem: Przystanek Most Poniatowskiego, linia: 185

Tramwajem: Przystanek Most Poniatowskiego, linie: 7, 9, 22, 25

Szczegółowe informacje na temat komunikacji miejskiej dostępne są na stronie internetowej wtp.waw.pl