Minister Klimatu zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej
Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Podczas konferencji zostaną przedstawione główne założenia Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w tym obszary wsparcia, informacje o potencjalnych wnioskodawcach i harmonogram konkursów.

W drugiej części wydarzenia odbędzie się spotkanie sieciujące (tzw. matchmaking), którego celem jest nawiązanie nowych partnerstw lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy polskimi, norweskimi i islandzkimi organizacjami, które chciałyby realizować projekty partnerskie.

Temat spotkania obejmuje następujące obszary programowe:

 1. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.
 2. Środowisko naturalne i ekosystemy.

Spotkanie sieciujące dla obszaru programowego Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne odbędzie się w późniejszym terminie.

Udział w konferencji oraz w spotkaniu sieciującym jest bezpłatny. Zarejestruj się na wybrane wydarzenia:


Zarejestruj się na Konferencję Zarejestruj się na Spotkanie sieciujące


Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z możliwością wzięcia udziału w konferencji / spotkaniu sieciującym. Osoby zakwalifikowane otrzymają maila z potwierdzeniem możliwości udziału w konferencji / spotkaniu sieciującym

Informacje o Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Operatorem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego celem jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu.

Wsparcie w ramach Programu ukierunkowane jest przede wszystkim na działania związane z poprawą jakości powietrza (w tym rozwijanie lokalnych systemów ciepłowniczych oraz kogeneracji), termomodernizację szkół, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych elektrowni wodnych, a także na przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy poprawę stanu środowiska naturalnego i ochronę przyrody (w tym przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunków obcych).

Fundusze zostaną przeznaczone również na wsparcie pilotażowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym i energetycznego wykorzystania biomasy.

Przewidziano również wsparcie na działania dwustronne (w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej).

Program obejmuje wsparcie w ramach trzech obszarów programowych:

 1. Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
 2. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków
 3. Środowisko naturalne i ekosystemy
Więcej informacji na temat Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu znajdziesz na:

Konferencja inaugurująca Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce
3 marca 2020 r.

PROGRAM KONFERENCJI:

8.15 – 8.45REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00PRZEMÓWIENIA OTWIERAJĄCE

 • Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
 • Waldemar Buda Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Lilja Alfreðsdóttir Minister Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Islandii
 • Mathias Fischer Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska Królestwa Norwegii
10.00 – 10.50PREZENTACJA PROGRAMU

 • Piotr Bogusz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych, Ministerstwo Klimatu – prezentacja Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
 • Marcin Jamiołkowski Kierownik Departamentu Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instrumenty finansowe, jako uzupełnienie Programu
 • Árni Páll Árnason  Zastępca Dyrektora, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
10.50 – 11.00PRZERWA KAWOWA
11.00 – 12.00SESJA PANELOWA

 • Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Państw Darczyńców – Fundusze Norweskie w Polsce – doświadczenia, wyzwania, współpraca
 • Agnieszka Laudy Pełnomocnik Dyrektora ds. Środowiska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – prezentacja Beneficjenta II edycji Funduszy Norweskich
12.00 – 13.00SPOTKANIE SIECIUJĄCE (MATCHMAKING): PRZYRODA I KLIMAT
Prezentacje podmiotów z Państw Darczyńców – Norwegii i Islandii
13.00 – 13.45LUNCH
13.50 – 14.30UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONFERENCJI Z UDZIAŁEM GOŚCI SPECJALNYCH
Przemówienie Ministra Klimatu Michała Kurtyki
Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Przemówienie Prezydenta Republiki Islandii Guðni Thorlaciusa Jóhannessona
14.30 – 16.00SPOTKANIE SIECIUJĄCE (MATCHMAKING): PRZYRODA I KLIMAT
Rozmowy sieciujące przedstawicielek i przedstawicieli podmiotów z Polski oraz Państw Darczyńców - kontynuacja spotkania

Prelegenci

Piotr Bogusz, Zastępca Dyrektora w Departamencie Funduszy Ekologicznych, Ministerstwo Klimatu, Polska

Od 2016 roku jest odpowiedzialny za Fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska i energii w Polsce., jako przedstawiciel Operatora Programu dla Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, a także poprzednich programów. Jest przewodniczącym Komitetu Współpracy, w skład którego wchodzą przedstawiciele Norwegii, Islandii i Polski, i który ma na celu zacieśnienie współpracy między zaangażowanymi krajami oraz wsparcie Operatora Programu we wdrażaniu Programu. Uczestniczy w przygotowaniu kolejnej (2021-2027) perspektywy finansowej funduszy europejskich na poziomie krajowym w obszarze bardziej ekologicznej, niskoemisyjnej i silnej Europy. Rozpoczął pracę w Ministerstwie jako starszy specjalista odpowiedzialny za wydatkowanie środków z Funduszu Spójności UE na inwestycje środowiskowe, a następnie kierował wydziałem zarządzania finansowego. Przez wiele lat był również odpowiedzialny za należyte zarządzanie funduszami UE w sektorze środowiska.

Marcin Jamiołkowski - Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu marketingu, zarządzania projektami, energii odnawialnej i rynku energii.

Dołączył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku i od początku pracy był zaangażowany w realizację projektów finansowanych ze środków UE. Związany z przygotowywaniem kolejnych perspektyw finansowych funduszy UE na lata 2007-2013, 2014-2020 a aktualnie perspektywę 2021-2027. Uczestniczył w tworzeniu nowych instrumentów wsparcia, pracach koncepcyjnych i legislacyjnych m.in. w zakresie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, utworzeniu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, a aktualnie związany z przygotowaniem Funduszu Modernizacyjnego. Lider zespołu odpowiedzialnego za opracowanie modelu oceny i finansowania technologii ekoinnowacyjnych. Aktywnie uczestniczy w działaniach Funduszu na forum europejskim jako członek Grupy Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej, CA EED oraz innych inicjatyw ukierunkowanych na wspieranie obszarów OZE i efektywności energetycznej. Obecnie pełni funkcję kierownika Wydziału Programowego (w Departamencie Energii), który jest odpowiedzialny za tworzenie nowych programów finansowania w obszarze energii a także nadzoruje Wydział Środków Zagranicznych odpowiedzialny za wdrażanie m.in. MF EOG i NMF 2014-2021.

Agnieszka Laudy, Pełnomocnik Dyrektora ds. Środowiska

Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem doktora nauk biologicznych. W pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami powiązanymi z analizą ryzyk w konserwacji prewencyjnej, badaniami i analizą procesów biodegradacji i biodeteterioracji obiektów zabytkowych, ochroną różnorodności biologicznej ekosystemów oraz zarządzaniem danymi środowiskowymi i wdrażaniem nowych technologii do procedur bezpieczeństwa i ochrony zbiorów zabytków.

Po uzyskaniu certyfikatu: „Business in Sustainable Management” na Cambridge Institute for Sustainability Leadership (Wielka Brytania) koncentruje swoje zainteresowania i działania na wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i realizacji 17 celów Agendy 2030 w zarządzaniu, opiece nad dziedzictwem kulturowym i ochronie środowiska.

Jest autorką, współautorką i kierownikiem projektów badawczych realizowanych w Polsce (finansowanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego) i za granicą (nagroda Europa Nostra w projekcie EPICO). Współpracowała między innymi z takimi ośrodkami, jak: Spanish National Research Council (Hiszpania), Hampton Court Palace (Historic Royal Palaces, Wielka Brytania), Chateau de Versailles (Francja), Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" (Włochy), Norwegian Institute for Air Research NILU, licznymi ośrodkami muzealnymi oraz instytutami badawczymi i uczelniami.

Jest członkiem CEN/TC 346 Conservation of Cultural Property oraz PKN KT 311 do spraw Konserwacji Dóbr Kultury.

André Kammerud jest szefem departamentu ds. Dalekiej Północy i Stosunków Dwustronnych w Norweskiej Agencji Środowiska (NEA).

Departament jest odpowiedzialny za współpracę Agencji z państwami-beneficjentami w ramach Funduszy norweskich i EOG w obecnej edycji 2014-2021 jako Partner Programu  współpracuje przy realizacji Programu „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” w ośmiu krajach beneficjentach, w tym także w Polsce. NEA ma długoletnie doświadczenie we współpracy z polskim Operatorem Programu, także w poprzedniej edycji Funduszy norweskich i EOG (2009–2014). Jednocześnie, NEA była partnerem projektu w poprzednich programach.

André Kammerud jest dr. Inżynierem na Uniwersytecie w Oslo od 1998 roku.

Pracuje także jako pracownik naukowy na Uniwersytecie w Oslo, jest także członkiem Norweskiego Urzędu Kontroli Zanieczyszczeń.

Kammerud pracował również dla Norweskiej Agencji Współpracy Rozwojowej (Norad) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Baldur Pétursson jest Managerem ds. projektów międzynarodowych i public relations w Krajowej Agencji ds. Energii w Islandii.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy krajowej jak i międzynarodowej pracy administracyjnej, jest zaangażowany w różne międzynarodowe programy i projekty np. współpracując z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli i Światową Radą Energii. Pracował także stanowiskach :

 • Wieloletniego Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Islandii,
 • Przewodniczącego i/lub członka krajowych komitetów i raportów dotyczących sektorów przemysłowych,
 • Doradcy Islandzkiej Misji przy UE w Brukseli,
 • Członka Zarządu, a następnie Zastępcy Dyrektora Wykonawczego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Londynie,
 • Członka Zarządu Islandsbanki na Islandii (2010-2012)
 • Członka kilku międzynarodowych komitetów, np. w ramach OECD, UE, EFTA, EBOR, IPHE, NORA, Nordyckiej Rady Ministerialnej, Karty Energetycznej, Światowej Rady Energetycznej (WEC), Komitetu Europy WEC oraz Komitetu Strategii i Komunikacji WEC.

Jest magistrem inżynierem Boston University w Stanach Zjednoczonych, Business Administration z University of Iceland. Posiada certyfikat oceny kwalifikowalności wobec dyrektorów naczelnych  i członków zarządów większych przedsięwzięć finansowych zatwierdzonych przez Urząd nadzoru finansowego (FME) w Islandii,2010.

Bjørn Aulie jest Dyrektorem Sekcji Międzynarodowej w Norweskiej Dyrekcji ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE).

NVE podlega Ministerstwu Ropy Naftowej i Energii. Jednostka jest odpowiedzialna za międzynarodowe programy współpracy Dyrekcji w dziedzinie energii i zasobów wodnych w kilku krajach na całym świecie. NVE działa również jako Partner Programu Darczyńców (DPP) w 5 Programach / Państwach-Beneficjentach w obecnym okresie przyznawania EOG (2014-21), w tym w Polskim Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. NVE współpracowała ze stroną polską także w poprzednim okresie przyznawania EOG (2009–2014).

Bjørn Aulie uzyskał tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie w Oslo w 1986 r. Ukończył również studia w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Leuven.

Spotkanie sieciujące (matchmaking)

Zapraszamy na spotkanie sieciujące, które będzie okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów i zdobycia cennych informacji na temat współpracy dwustronnej. Odbędzie się ono po zakończeniu konferencji, zgodnie z Programem.

Kogo zapraszamy?
Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli podmiotów z Polski i z państw darczyńców (Norwegii, Islandii, Liechtensteinu), zainteresowanych realizacją projektu finansowanego ze środków MF EOG i NMF we współpracy z zagranicznym partnerem.

Co jest celem spotkania?
Celem spotkania jest nawiązanie nowych partnerstw lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy organizacjami z Polski oraz z państw darczyńców, wypracowanie założeń projektów partnerskich oraz omówienie zagadnień związanych ze wspólnym złożeniem wniosku. Realizacja projektu we współpracy z partnerem z państw darczyńców będzie dodatkowo punktowana.

Dlaczego warto wziąć w nich udział?
Udział w spotkaniu sieciującym to okazja do nawiązania dwustronnej współpracy, dzięki której zwiększysz swoją szansę na realizację projektu.

Na jakich obszarach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu się skoncentrujemy?
Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków (2 nabory) oraz
Środowisko naturalne i ekosystemy (3 nabory).

Nabory w obszarze "Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków":

Realizacja inwestycji w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
2 300 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
500 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
85 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

mogą to być działania polegające na przykład na:

 • instalacji zielonych dachów i ścian
 • tworzeniu/rewitalizacji terenów zielonych, obszarów zdegradowanych
 • zazielenieniu
 • tworzeniu obszarów bioretencji
 • wprowadzeniu małej retencji wodnej
 • drenażu
 • renaturalizacji cieków/zbiorników wodnych
 • promowaniu elektromobilności, czy jazdy na rowerze jako alternatywy dla samochodów
 • zwiększaniu efektywności energetycznej oświetlenia ulic
 • zwiększaniu liczby drzew
 • promowaniu zrównoważonej konsumpcji, zrównoważonego rozwoju miasta, zmniejszaniu efektu miejskiej wyspy ciepła itp.

DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 

Przeprowadzenie przez szkoły działań uświadamiających  na temat adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
800 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
200 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
100 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

mogą to być działania edukacyjno-informacyjne (np. imprezy edukacyjne, konkursy, konferencje, szkolenia, warsztaty, pomoce dydaktyczne) oraz inwestycyjne polegające na przykład na wdrażaniu drobnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych na miejscu tj. w szkołach lub w ich pobliżu, np. ogrody deszczowe, zielone dachy, systemy zbierania wody deszczowej, nasadzanie roślin/ krzewów/ drzew itp., mające na celu zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat zmian klimatycznych;  Co do zasady inwestycje mają być realizowane na podstawie pomysłów opracowanych przez uczniów i uczniowie mają być czynnie zaangażowani w realizację projektów.


DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 


Nabory w obszarze "Środowisko naturalne i ekosystemy":

Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
1 000 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
200 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
85 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

Działania związane z aktywną ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, min.:

 • przeciwdziałanie fragmentacji ekosystemów (środki odbudowy i ochrony),
 • ograniczenie barier i zapewnienie warunków do swobodnego przemieszczania się zwierząt miedzy obszarami (korytarze ekologiczne),
 • ochrona naturalnych mokradeł w celu zapobiegania uwalnianiu nagromadzonych ilości węgla, przywracanie torfowisk do ich naturalnego stanu poprzez rehydtratację przesuszonych torfowisk w celu zmniejszenia ilości emitowanych przez nie gazów cieplarnianych,
 • utrzymanie dobrego obecnego stanu ekosystemów

DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 

Działania zwalczające inwazyjne gatunki obce

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
1 000 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
200 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
85 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

Działania związane z:

 • usuwaniem inwazyjnych gatunków obcych,
 • identyfikacją źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych, w tym wprowadzenie odpowiednich rozwiązań (eliminacja źródeł lub wprowadzenie barier w rozprzestrzenianiu się)

DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 

Fundusz Małych Grantów

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
200 000 euro

MINIMALNE DOFINANSOWANIE
50 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA
90 %


JAKIE DZIAŁANIA DOFINANSUJEMY

Działania związane z:

 • poprawą stanu ochrony ekosystemów (ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych),
 • przeciwdziałaniem negatywnej presji inwazyjnych gatunków obcych i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się,
 • mapowaniem i oceny usług ekosystemowych,
 • zwiększeniem świadomości społecznej na temat ekosystemów

DODATKOWO PUNKTUJEMY 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ 

Rejestracja na spotkanie sieciujące

Weź udział w spotkaniu sieciującym i zwiększ swoją szansę na dofinansowanie!

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej instytucji.

Rejestracja na konferencję

Rejestracja trwa do 19.02.2020

Dane osobowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Podaj prawidłowy adres
Podaj prawidłowy numer (tylko cyfry)

Organizacja

Pole wymagane
Pole wymagane

Pole wymagane

Zgoda wymagana

Lokalizacja

Możliwość dojazdu komunikacją miejską:

Autobusem: Przystanek Most Poniatowskiego, linia: 185

Tramwajem: Przystanek Most Poniatowskiego, linie: 7, 9, 22, 25

Szczegółowe informacje na temat komunikacji miejskiej dostępne są na stronie internetowej wtp.waw.pl